Olovke galerija

Galerija umetnickih slika

FORUM ZA DISKUSIJU

Post Reply
Forum Home > General Discussion > Sta je licitacija?

Olovke galerija umetnickih slika
Site Owner
Posts: 794

ŠTA JE LICITACIJA Dovoljno je pogledati početne stranice velikih pretraživača i odmah shvatiti kako su Internet aukcije popularan način poslovanja. Naime na mnogim pretraživačima linkovi ka pojedinim aukcijskim sajtovima zauzimaju centralno mesto na prvim stranama. Može se reći da su one jedan od značajnih segmenata elektronskog poslovanja. Promet koji se na ovaj način ostvaruje svakim danom biva sve veći. Jedan od razloga popularnosti ovog načina prodaje leži u tome što on kupcima omogućava nadmetanje a trgovcima postizanje maksimalne cene. Osim toga svako može da ponudi bilo kakvu robu i da za nju na globalnom svetskom tržištu pronađe kupca. Drugi razlog bi se mogao tražiti u tradiciji. Od pamtiveka ljudi su se pogađali i cenkali prilikom trgovine, pa je ta navika preneta i na jedan visoko sofisticirani medij kakav je Internet. Istina, na Internetu je teško ostvarljivo cenkanje u klasičnom smislu reči, ali su zato aukcije veoma popularne, gde se opet cena robe dobija slobodnim formiranjem. Kao treći razlog mogla bi se navesti jednostavnost rada. Postojili lakši način da se oslobodite nekog predmeta iz svoje kuće, nego da ga ponudite preko sajta na prodaju? Dovoljno je da ga slikate i opišete i već ste na svetskoj pijaci, a da predmet trgovine niste ni pomerili! Sve ovo stvorilo je gotovo idealne uslove da aukcije na Internetu postanu jedan od najboljih poslova. Reč aukcija dolazi od latinskog “auctus” što znači “povećanje”. Već sam koren reči objašnjava zbog čega je ovaj metod trgovine stekao veliku popularnost, mada je normalno da se ne postiže uvek povećanje cene robe. U slučaju da je odnos ponude i tražnje takav da je više robe od kupaca ili kada za robu nema kupca, dolazi do pada cene.

--
May 13, 2012 at 4:12 PM Flag Quote & Reply

Olovke galerija umetnickih slika
Site Owner
Posts: 794


Aukcije kroz istoriju Prve zabeleške o aukcijama datiraju iz perioda oko 500.godina pre nove ere i odnose se na Vavilon. Kako je zapisao Herodot, u Maloj Aziji devojke spremne za brak prodavane su putem aukcije. Cena se kretala od pozitivne za one lepe, do negativne za one manje lepe gospođice, kada se uz udavače davao i poklon. Nadalje kroz istoriju na aukcijama su prodavani robovi, i to kroz čitav period antičke Grcke.U Rimskoj imperiji, pored prodaje robova,bilo je uobičajeno da vojnici na aukcijama prodaju predmete koje su opljačkali na svojim pohodima. U to vreme aukcije su bile uobičajen način trgovanja. Šta više, desilo se u jednom trenutku (193.godine) da je celokupno Rimsko carstvo prodato na aukciji! Naime, pretorijanska garda je ubila prethodnog imperatora i ponudila upražnjeni “presto” na aukciji. Onaj koji je dao najpovoljniju ponudu dobio je – imperatorsku krunu.Nakon pada Rimskog carstva i aukcije su prestale da imaju takav značaj za trgovinu i razmenu. Sve do sredine 14.veka aukcije su vrlo retke, a tada se u Francuskoj javljaju u obliku koji je sa malim izmenama do danas zadržan. U Holandiji je u 16.veku razvijen poseban metod aukcija koji je korišćen pri prodaji slika holandskih majstora tokom 16 i 17 veka. U isto vreme se u Kini pojavile aukcije koje su se održavale pored budističkih hramova i manastira. Britanske aukcijske kuće Sotheby i Christie započinju sa radom 1713. odnosno 1766. godine. Njihov neprekidan rad tokom naredna tri veka učinio je da one postanu institucije od velikog poverenja. Ovo su danas najpoznatije aukcijske kuće, gde se prodaju najekskluzivniji predmeti, umetničke slike i kolekcije starina.Cene koje su postignute na njihovim aukcijama gotovo su neverovatne. Tako na primer,slika Van Goga prodata je 1990.godine kod Christie za 82,5 miliona funti, dok je Sotheby prodao Renoarovu sliku za 78,1 milion funti. Od 1960.godine obe aukciske kuće su svoje poslovanje proširile i na SAD i otvorile predstavništva u New Yorku. U Ameriku su aukcijske prodaje doneli doseljenici iz Evrope. U početku su se na taj način prodavali poljoprivredni proizvodi i robovi. Tek 1883. godine pojavljuje se aukcijska kuća koja se bavi umetničkim predmetima. Sve do pojave Interneta aukcije su imale zatvoren karakter. Prva aukcijska kuća koja se pojavila na Internetu 1995. godine je japanska Aucnet. Od tada pa nadalje ova oblast Internet poslovanja doživljava eksplozivni razvoj. * Šta su aukcije i koji su elementi aukcijskog poslovanja * Tipovi aukcija * Aukcijske strategije i Postupak rada na aukcijskim sajtovima * Šta je potrebno znati da ne bi došlo do prevare prilikom kupovine na aukcijama?

May 13, 2012 at 4:13 PM Flag Quote & Reply

Olovke galerija umetnickih slika
Site Owner
Posts: 794


Šta su aukcije? Stručna definicija glasi: “Aukcija je formalizovana procedura trgovine u kojoj partneri u trgovini postupaju po specifičnim pravilima. Aukcioner nastupa kao posrednik u ovoj trgovini”. Elektronske ili Internet aukcije su samo specijalan slučaj posredovanja. Odmah trba pojasniti da se kod licitacija mogu javiti dva oblika i to: Licitacija kada se roba prodaje U ovom slučaju trgovac daje robu na licitaciju, naznačava količinu i minimalnu cenu, kao i uslove pod kojima će se trgovina obaviti. Kupci daju ponude i cena se povećava do određene granice gde najpovoljniji ponuđač plaća najveću cenu i dobija robu. Licitacija kada se roba kupuje U ovom slučaju kupac daje ponudu za nabavku robe. Kupac specificira šta želi da kupi a ponuđači (trgovci i proizvođači) daju ponude. U ovom slučaju cena se minimizira tako da onaj koji ponudi najnižu cenu dobija licitaciju. Da bi se prikazalo koliko je to uobičajeni način poslovanja dovoljno je navesti primer da većina velikih firmi kada nabavljaju robu ili potrošni materijal obavezno traži tri ponude različitih proizvođača kako bi mogla da minimizira troškove. U zavisnosti od toga kako se na njih gleda aukcije mogu biti: * Koordinacioni mehanizam za određivanje odnosa ponude i tražnje za nekom robom. * Socijalni mehanizam. Za robu ili objekte koji predstavljaju statusne simbole teško je odrediti stvarnu cenu jer ona spada u domen iracionalnog, tako da se to ne može izmeriti. Takva roba se uglavnom prodaje retko i potencijalni kupci u takvim okolnostima su spremni da plate enormne iznose. * Efikasan mehanizam alokacije. Ovo je u slučajevima kada se prodaju usluge u poslednjem momentu (karte pred poletanje aviona) ili se prodaje roba kojoj uskoro ističe rok važnosti.

May 13, 2012 at 4:14 PM Flag Quote & Reply

Olovke galerija umetnickih slika
Site Owner
Posts: 794


Elementi aukcijskog poslovanja Aukcionar – je dužan da institucionalno obezbedi okvire za nesmetano odvijanje aukcije i da se faze aukcije sprovode po definisanim pravilima. Faze su: razmena informacija, definisanje cena, izvršenje trgovine i plaćanje. Pre bilo kakvog započinjanja aukciskog poslovanja moraju biti strikno definisana pravila. Ona se moraju ispoštovati do poslednjeg detalja. Nepoštovanje pravila direktno utiče na reputaciju aukcijske kuće, što za posledicu ima narušavanje ugleda i poverenja korisnika. Objekti trgovine – Najrazličitije stvari su predmet trgovanja na aukcijama. U zavisnosti čime se trguje razlikuju se i uslovi po kojima se to obavlja. Poslovanje na Internetu podrazumeva visok stepen standardizacije opisa proizvoda. Sobzirom na to da su objekti trgovine ponekad veoma kompleksni potrebna su dodatna objašnjenja a ponekad zahtevaju i precizna objašnjenja od strane eksperata. Pravila trgovine – Moraju biti unapred poznata i potpuno definisana. Sama pravila zavise od vrste robe sa kojom se manipuliše u trgovini. Proces izvršenja transakcije – Obuhvata otpremanje i dostavljanje robe kao i proces naplate. korektno sprovođenje ovog dela garantuje da je celokupan proces korektno završen. Razlozi brzog širenja online aukcija Aukcijama i aukcijskim prodajama se bavi toliki broj sajtova da se one mogu smatrati jednim od najekspanzivnijih poslovanja na Internetu. Za to svakako postoji obilje razloga: * Komunikaciona infrastruktura sa milionima potencijalnih kupaca i poslovnih partnera sa mogućnošću globalnog nastupa. Mogućnost za nastup na usko specijalizovanim tržištima za pojedince i grupe koje se retko pojavljuju u javnosti. * Standardizovane hipermedijalne prezentacije objekata trgovine omogućavaju pojednostavljeni opis proizvoda. Ovim prezentacijama je jednostavnije upravljati i lakše je i ekonomičnije raditi. * Razvoj i širenje standardnih mehanizama za pretraživanje nezavisni su od aukcijskog posla, tako da ne stvaraju dodatne probleme. * Mehanizmi plaćanja su uglavnom razvijeni i poseduju dovoljan stepen sigurnosti. Ukoliko se za plaćanje koriste neki od proverenih sistema kartica gotovo da nema opasnosti za korisnika. Osim toga moguće je finansijski poslovati preko sajtova koji daju garancije i u pogledu kvaliteta i u pogledu sigurnosti što povećava stepen poverenja. Tako na primer sajtovi eBay.com, amazon.com i drugi rade sa Tradenable (iEscrow.com) koji je jedan od najvecih servisa za jemstvo i garanciju. Svi ovi sajtovi su dizajnirani tako da zaštite korisnika tokom online transakcije. Ovi sajtovi takođe štite trgovce od nesavesnih kupaca. Princip rada im je da zadržavaju plaćanje sve dok ne dobiju odobrenje ili odbijanje trgovine ili do isteka specifiranog vremena za završetak transakcije. Tipovi aukcija kroz istoriju Kroz istoriju su razvijeni razliciti tipovi aukcija. Razlike u aukcijskim pravilima su nastajale uglavnom zbag razlika u navikama i u tipovima roba. Engleski tip aukcije Aukcioner započinje prodaju sa najnižom prihvatljivom cenom. Procedura je da kupci licitiraju ponude na veće cene sve dok se ne dostigne maksimalna. Aukcioner prema poslednjoj ponuđenoj ceni prodaje robu najpovoljnijem ponuđaču. Loša strana ovog tipa aukcije je što roba čija je početna cena previsoka teško nalazi kupca. Ponekad se dešava da aukcioner ostavlja u tajnosti početnu cenu i započinje licitaciju bez nje. Rizik ovakvog načina je da se grupa ponuđača dogovori i da snizi cenu. Postoje tri načina podizanja cene pri ovim aukcijama. Prvi je da aukcioner u malim koracima povećava cenu, drugi je da kupci daju ponudu cene, a treći je kombinacija prethodna dva.

May 13, 2012 at 4:15 PM Flag Quote & Reply

Olovke galerija umetnickih slika
Site Owner
Posts: 794


Holandski tip aukcija Tehnika ovog načina aukcija razvijena je i koristi se u Holandiji za prodaju proizvoda i cveća. Licitacija započinje sa ekstremno visokom cenom i polako pada sve dotle dok se neko od kupaca ne javi da kupuje. Ovo se postiže tako što kupac pritisne taster da je prihvatio cenu ili se oglasi javno i kaze: “Moje”.Normalno, kada se više istih artikla pojave prvi kupac plaća najvišu cenu, dok ostali plaćaju nižu. U odnosu na engleski, holandski sistem aukcija ima niz prednosti. Pošto se uspešnost aukcije procenjuje na osnovu takmičenja učesnika u aukciji, u engleskom sistemu licitatori podižu cenu u malim koracima tako da se može desiti da cena ne dostigne maksimalnu vrednost. U holandskom tipu cena se spušta u malim koracima, tako da se uvek postiže maksimum ili najpribližnije maksimumu. Zapečaćene aukcije Osnovna karakteristika ovog tipa aukcija je da učesnici u licitaciji dostavljaju svoje ponude u zapečaćenoj formi i tako da ostali učesnici u aukciji ne znaju kakva je ponuda. Licitaciju dobija najviša ponuda. Pri ovoj licitaciji moguće je da se dogodi da više učesnika ponudi istu cenu . Ovaj tip aukcije veoma je sličan engleskom,ali ga u Engleskoj nazivaju američkim tipom. Ovaj tip licitacije ima dva odvojena dela. Jedan je kada učesnici dostavljaju ponude, a drugi je kada se te ponude otvaraju i određuje ko je pobednik. Problem kod ovog tipa licitacije može nastati ukoliko se na licitaciji nalazi više stavki i ako ima više pobednika. Ukoliko ima više istih stavki koje se licitiraju neće svi pobednici platiti istu cenu već će prvi platiti najvišu, a ostali sve nižu. Zato se ovaj tip licitacije naziva diskriminatorskim. Ovaj tip aukcije primenjuje se u SAD, gde država na ovaj način prodaje svoja zaduženja. Aukcija tipa Vickrey Ovaj tip aukcija nazvan je po Wiliam Vickery, dobitniku Nobelove nagrade 1996. godine. Licitacija se izvodi tako da učesnici u njoj dostavljaju zapečaćene ponude, a da pritom ne znaju kakve su ponude ostalih učesnika. Licitaciju dobija najveća ponuda, ali se cena određuje na osnovu prve manje ponude koja se i plaća. Ukoliko ima istih stavki koje se prodaju sve ostale se prodaju po ovoj ceni (“najviša gubitnička cena”;). Ideja ovog metoda jeste ublažavanje nedostataka prethodnih modela kada se prodaje više istih stavki. U prethodnom modelu cene se kreću od najviše ka nižim. U ovom modelu se ne plaća najviša cena , ali su sve ostale ujednačene čime se postiže ukupno povećanje prihoda. Osim toga licitant se rasterećuje psihičkog pritiska da će platiti najvišu cenu koja ne bi bila realna. Posebno je važno da ponude budu zapečaćene jer bi u protivnom bilo lako da se aukcije nameštaju. Dvostruka aukcija Dvostruke aukcije su veoma star metod aukcijske trgovine. Još u doba starog Egipta i Mesopotamije kupci i trgovci su metodom pogađanja i sistemom usaglašavanja cene korak po korak dolazili do dogovora o kupovini. Od tih davnih dana do danas u načinu pogađanja jedino je tehnologija donela značajne izmene. Tačnije rečeno, s pojavom telegrafa i telefona na berzama su se pojavile aukcije na kojima su trgovci učestvovali u prodajama i kupovinama, a da nisu bili fizički prisutni na licu mesta. Već više od sto godina dvostruka aukcija je jedan od najčešće primenjivanih metoda aukcije u američkim finansijskim institucijama. U ovom načinu licitiranja i kupci i prodavci daju ponude koje se sortiraju u zavisnosti od ponude i tražnje. Tako prodavac polazi od maksimalno moguće cene smanjujući je korak po korak za određeni iznos. Kupac, pak, polazi od minimalno moguće cene i podiže ponudu u određenim iznosima. Na taj način formira se neka srednja cena koja zavisi od odnosa ponude i tražnje. Poseban oblik ovog tipa aukcija su “kontinualne dvostruke aukcije” koje se odvijaju na robnim berzama. Na ovim aukcijama u trenutku kada se jedna aukcija završava počinje druga aukcijska prodaja iste robe. Pod varijanta dvostruke aukcije je takozvana “holandska dvostruka aukcija”. U ovom slučaju postoji sat prodavca koji pokazuje cenu, koja polako pada. U trenutku kada je cena prihvatljiva za prodavca on zaustavi sat. Tada cena na kupčevom satu počinje da raste, sve do trenutka kada kupac dostigne prihvatljivu cenu. Kontrola nadalje prelazi na prodavčev sat. Ovaj postupak se ponavlja sve do usaglašavanja cene. Ova automatizacija obezbeđuje da se učesnici u aukcijskom poslovanju ne nadvikuju, ali je princip potpuno isti kao i u vreme faraona. Pošto je ovaj metod preživeo sve dosadašnje sisteme poslovanja za očekivati je da njegova primena na Internetu bude masovna.

May 13, 2012 at 4:16 PM Flag Quote & Reply

Olovke galerija umetnickih slika
Site Owner
Posts: 794


June 24, 2015 at 12:23 PM Flag Quote & Reply

Olovke galerija umetnickih slika
Site Owner
Posts: 794


June 24, 2015 at 12:40 PM Flag Quote & Reply

You must login to post.